دولت سیزدهم طی یک سال خدمتگزاری خود با تجمعات و اعتراضات متعدد اقشار مختلف مواجه بوده است که خواستار رسیدگی به مطالبات متراکم خود بوده اند از تجمعات معلمان گرفته تا کارگران و بازنشستگان و حتی دانش آموزان پای کنکور و ……

دولت سیزدهم طی یک سال خدمتگزاری خود با تجمعات و اعتراضات متعدد اقشار مختلف مواجه بوده است که خواستار رسیدگی به مطالبات متراکم خود بوده اند از تجمعات معلمان گرفته تا کارگران و بازنشستگان و حتی دانش آموزان پای کنکور و …