با ابلاغ وزارت کشور، از فردا ظهر محدودیت رفت و آمد ۲۵ شهر مرکز استان اعمال می‌شود.

با ابلاغ وزارت کشور، از فردا ظهر محدودیت رفت و آمد ۲۵ شهر مرکز استان اعمال می‌شود.