استاندار اصفهان گفت:انتخابات در استان اصفهان با سایر نقاط کشور در ۵۶ شعبه اصلی و فرعی برگزار شده و با اعلام وزرات کشور ساعت ۲۳ به پایان رسید.

استاندار اصفهان گفت:انتخابات در استان اصفهان با سایر نقاط کشور در ۵۶ شعبه اصلی و فرعی برگزار شده و با اعلام وزرات کشور ساعت ۲۳ به پایان رسید.