شهردار لندن به دلیل افزایش ابتلا به امیکرون در این شهر وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

شهردار لندن به دلیل افزایش ابتلا به امیکرون در این شهر وضعیت فوق العاده اعلام کرد.