نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ به صورت کارنامه و ازطریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ به صورت کارنامه و ازطریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.