در حال حاضر پذیرش در ۷ مرکز معاینه فنی شهر تهران صرفا اینترنتی انجام می شود. مراجعه به مراکز بیهقی، نیایش، شهید آبشناسان، سراج و دماوند و دو واحد سیار نوبنیاد و هنگام تنها با تعیین وقت قبلی از طریق نوبت گیری اینترنتی امکان پذیر است؛…

در حال حاضر پذیرش در ۷ مرکز معاینه فنی شهر تهران صرفا اینترنتی انجام می شود. مراجعه به مراکز بیهقی، نیایش، شهید آبشناسان، سراج و دماوند و دو واحد سیار نوبنیاد و هنگام تنها با تعیین وقت قبلی از طریق نوبت گیری اینترنتی امکان پذیر است؛