سردار دریادار علیرضا تنگسیری گفت: یک شناور دیگر به‌نام ذوالفقار داشتیم که با شناورهای رزمی و موشک‌انداز ما همپایی می‌کند و با برد ۵ هزار مایل از ساحل لازم بود که برای پوشش هوایی موشک روی آن نصب شود، لذا برای اولین بار سازمان هوافضای وزارت دفاع موشک ع…

سردار دریادار علیرضا تنگسیری گفت: یک شناور دیگر به‌نام ذوالفقار داشتیم که با شناورهای رزمی و موشک‌انداز ما همپایی می‌کند و با برد ۵ هزار مایل از ساحل لازم بود که برای پوشش هوایی موشک روی آن نصب شود، لذا برای اولین بار سازمان هوافضای وزارت دفاع موشک عمودپرتاب را روی شناور نصب کرد و با موفقیت آن را شلیک کردیم.