مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی گفت : هموطنان می توانند برای دریافت اطلاعات دارویی خود با خط ویژه ۴۱۶۵۱ تماس بگیرند.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی گفت : هموطنان می توانند برای دریافت اطلاعات دارویی خود با خط ویژه ۴۱۶۵۱ تماس بگیرند.