وزیر اقتصاد گفت: گفتگوهایی در ارتباط با انتخاب رئیس بانک مرکزی انجام شده و نتیجه آن، در هفته های آینده اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: گفتگوهایی در ارتباط با انتخاب رئیس بانک مرکزی انجام شده و نتیجه آن، در هفته های آینده اعلام خواهد شد.