طبق شیوه‌نامه ابلاغی نقل و انتقال نیروهای آموزش و پرورش، ثبت نام فرهنگیان متقاضی نقل و انتقال از فردا آغاز می‌شود.

طبق شیوه‌نامه ابلاغی نقل و انتقال نیروهای آموزش و پرورش، ثبت نام فرهنگیان متقاضی نقل و انتقال از فردا آغاز می‌شود.