کمیته انضباطی رای بازیکن دو تیم مس سونگون ورزقان و ملی حفاری اهواز را صادر کرد.

کمیته انضباطی رای بازیکن دو تیم مس سونگون ورزقان و ملی حفاری اهواز را صادر کرد.