اسماعیل نجار با اشاره به احتمال طغیان رودخانه ها و آبگرفتی معابر از مردم خواست تا به هشدار مسئولین توجه کنند.

اسماعیل نجار با اشاره به احتمال طغیان رودخانه ها و آبگرفتی معابر از مردم خواست تا به هشدار مسئولین توجه کنند.