ترکیب تیم ملی پرتغال برای دیدار با سوییس اعلام شد.

ترکیب تیم ملی پرتغال برای دیدار با سوییس اعلام شد.