ارتقاء سیستم به فرمان به جک از داخل در خودروهای گروه پارس و سورن و همچنین ارنقاء به سیستم فرمان برقی در خودروهای 207 ، تارا و دنا ،جهش کیفی محسوب می شوند…

ارتقاء سیستم به فرمان به جک از داخل در خودروهای گروه پارس و سورن و همچنین ارنقاء به سیستم فرمان برقی در خودروهای 207 ، تارا و دنا ،جهش کیفی محسوب می شوند