پس از تهران و خراسان رضوی، مازندران بیشترین تعداد جانباخته را به خود اختصاص داده است. در این استان شش نفر در پی سیل جان خود را از دست داده‌اند. ۱۲ نفر نیزمفقود هستند…

پس از تهران و خراسان رضوی، مازندران بیشترین تعداد جانباخته را به خود اختصاص داده است. در این استان شش نفر در پی سیل جان خود را از دست داده‌اند. ۱۲ نفر نیزمفقود هستند