چین برای برقراری ارتباط با دولت جدید افغانستان و رهبر آن اعلام آمادگی کرد.

چین برای برقراری ارتباط با دولت جدید افغانستان و رهبر آن اعلام آمادگی کرد.