صدراعظم آلمان سه شنبه شب به وقت تهران مدعی شد کشورش آماده همکاری با ایران و پاکستان برای کمک به‌ پناهجویان افغانستانی است.

صدراعظم آلمان سه شنبه شب به وقت تهران مدعی شد کشورش آماده همکاری با ایران و پاکستان برای کمک به‌ پناهجویان افغانستانی است.