رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی درباره بخشش جرایم دو برابری ناشی از دیرکرد در پرداخت جریمه‌های رانندگی توضیح داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی درباره بخشش جرایم دو برابری ناشی از دیرکرد در پرداخت جریمه‌های رانندگی توضیح داد.