نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این اشکالات دلایل فراوانی دارد که نیاز است به دور از جنجال و بازی‌های سیاسی به آن پرداخته شود و این هشدار را می‌دهیم که اگر این موضوعات به بازی‌های سیاسی وارد شود، گره‌ای به گره‌های دیگر افزوده خواهد شد….

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این اشکالات دلایل فراوانی دارد که نیاز است به دور از جنجال و بازی‌های سیاسی به آن پرداخته شود و این هشدار را می‌دهیم که اگر این موضوعات به بازی‌های سیاسی وارد شود، گره‌ای به گره‌های دیگر افزوده خواهد شد.