چهار دختر وزنه بردار ایران به مسابقات غرب آسیا امارات اعزام می شوند.

چهار دختر وزنه بردار ایران به مسابقات غرب آسیا امارات اعزام می شوند.