اعتماد پیش‌فرض، علت آلودگی نیمی از بیماران کرونانیمی از مبتلایان به کرونا به علت بی توجهی به این مورد و انجام اشتباه به بیمار دچار شدند.

اعتماد پیش‌فرض، علت آلودگی نیمی از بیماران کرونانیمی از مبتلایان به کرونا به علت بی توجهی به این مورد و انجام اشتباه به بیمار دچار شدند.