انتخابات هیات‌ رییسه که در روزهای آتی برگزار می‌شود، احتمالا یک بازی دست‌گرمی برای رقابت میان قالیباف و پایداری‌ خواهد بود. هرچند که سیطره قالیباف بر مجلس هم به لحاظ مدیریتی و هم به لحاظ وفادارانش، بیش از طیف پایداری است، اما در همین مقیاس هم می‌تواند …

انتخابات هیات‌ رییسه که در روزهای آتی برگزار می‌شود، احتمالا یک بازی دست‌گرمی برای رقابت میان قالیباف و پایداری‌ خواهد بود. هرچند که سیطره قالیباف بر مجلس هم به لحاظ مدیریتی و هم به لحاظ وفادارانش، بیش از طیف پایداری است، اما در همین مقیاس هم می‌تواند نقش مسابقه تدارکاتی برای انتخابات پایان سال باشد.