پنتاگون در گزارش تازه‌ای هشدار می‌دهد که صنایع دفاعی آمریکا تقلا می‌کند تا در رقابت تسلیحاتی پا به پای رقبایی نظیر چین پیش برود.

پنتاگون در گزارش تازه‌ای هشدار می‌دهد که صنایع دفاعی آمریکا تقلا می‌کند تا در رقابت تسلیحاتی پا به پای رقبایی نظیر چین پیش برود.