مرد جوان مدت ها بود برای کشتن پدرش نقشه می کشید وی راههای گوناگونی را طرح می کرد تا پس از قتل، هیچ آثاری به جا نگذارد.

مرد جوان مدت ها بود برای کشتن پدرش نقشه می کشید وی راههای گوناگونی را طرح می کرد تا پس از قتل، هیچ آثاری به جا نگذارد.