او را زیاد نمی‌بینم و کمتر حرف می‌زنیم اما می‌دانم که او بدون هیچ سوالی همیشه در کنار من است و همیشه خواهد بود.

او را زیاد نمی‌بینم و کمتر حرف می‌زنیم اما می‌دانم که او بدون هیچ سوالی همیشه در کنار من است و همیشه خواهد بود.