یک روزنامه عبری، اعتراف کرد که الهام یعقوبیان صهیونیست که یهودی الاصل و ساکن آمریکاست، یکی از مسئولان هماهنگی اغتشاشات اخیر در ایران بوده است….

یک روزنامه عبری، اعتراف کرد که الهام یعقوبیان صهیونیست که یهودی الاصل و ساکن آمریکاست، یکی از مسئولان هماهنگی اغتشاشات اخیر در ایران بوده است.