نیلوفر رحمانی، خلبان سابق نیروی هوایی افغانستان در پیامی ویدیویی گفت:‌ طالبان هیچ تغییری نکرده‌ است، آن‌ها علیه زنان هستند. در این ویدیو او از شرایط ترسناک حاکم در افغانستان برای زنان می‌گوید….

نیلوفر رحمانی، خلبان سابق نیروی هوایی افغانستان در پیامی ویدیویی گفت:‌ طالبان هیچ تغییری نکرده‌ است، آن‌ها علیه زنان هستند. در این ویدیو او از شرایط ترسناک حاکم در افغانستان برای زنان می‌گوید.