مهاجم سنگالی النصر گفت در نیمه نخست مسابقه برای هر دو تیم سخت بوده است.

مهاجم سنگالی النصر گفت در نیمه نخست مسابقه برای هر دو تیم سخت بوده است.