تعدادی از اعضای گروهک ضد انقلاب و سلطنت طلب در نزدیکی هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات وین تجمع کردند.

تعدادی از اعضای گروهک ضد انقلاب و سلطنت طلب در نزدیکی هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات وین تجمع کردند.