هواداران خشمگین پرسپولیس پس از تساوی با ذوب آهن اصفهان به عملکرد شرزود تمیروف اعتراض کردند!

هواداران خشمگین پرسپولیس پس از تساوی با ذوب آهن اصفهان به عملکرد شرزود تمیروف اعتراض کردند!