احمدی‌بیغش نماینده شازند که ۲ روز پیش برای آنکه زمان نطق نماینده دیگری را کسب کند در مجلس حاشیه سازی کرده بود، امروز درباره بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اظهاراتی را مطرح کرد….

احمدی‌بیغش نماینده شازند که ۲ روز پیش برای آنکه زمان نطق نماینده دیگری را کسب کند در مجلس حاشیه سازی کرده بود، امروز درباره بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اظهاراتی را مطرح کرد.