ایلنا: کارشناس مسائل عراق گفت: جریان تشرین زاییده تیم رئیس‌چمهوری سابق آمریکا بود و دیدیم که بسیاری از کشورها و مقام‌های عراقی هم پشت این طیف ایستادند و شد آنچه که……

ایلنا: کارشناس مسائل عراق گفت: جریان تشرین زاییده تیم رئیس‌چمهوری سابق آمریکا بود و دیدیم که بسیاری از کشورها و مقام‌های عراقی هم پشت این طیف ایستادند و شد آنچه که…