رکنا:  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از اختصاص بودجه های دولتی برای توسعه فعالیتهای قرآنی در قم خبر داد.

رکنا:  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از اختصاص بودجه های دولتی برای توسعه فعالیتهای قرآنی در قم خبر داد.