عضو هیات رئیسه مجلس از تصویب اعتبارنامه ۳ تن از منتخبین این دوره از مجلس که در هنگام قرائت گزارش شعب سهواَ از قلم افتاده بود، خبر داد.

عضو هیات رئیسه مجلس از تصویب اعتبارنامه ۳ تن از منتخبین این دوره از مجلس که در هنگام قرائت گزارش شعب سهواَ از قلم افتاده بود، خبر داد.