یکی از سیاست‌های قوه‎قضاییه در دوره تحول و تعالی برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، جایگزینی «اسناد رسمی» به‎جای «اسناد عادی» است. اعتبار دادن به اسناد رسمی، مالکیت را تثبیت کرده و دعاوی را کاهش می‌دهد و جلوی سوءاستفاده افراد را می‌گیرد؛ لذا هدف دستگاه …

یکی از سیاست‌های قوه‎قضاییه در دوره تحول و تعالی برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، جایگزینی «اسناد رسمی» به‎جای «اسناد عادی» است. اعتبار دادن به اسناد رسمی، مالکیت را تثبیت کرده و دعاوی را کاهش می‌دهد و جلوی سوءاستفاده افراد را می‌گیرد؛ لذا هدف دستگاه قضایی آن است که اسناد غیررسمی به اسناد رسمی تبدیل شوند.