احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: افرادی که عمل جراحیِ زیبایی انجام می‌دهند، اگر منجر به تغییر چهره شود، باید مدارک هویتیِ جدید به ثبت احوال تحویل بدهند….

احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: افرادی که عمل جراحیِ زیبایی انجام می‌دهند، اگر منجر به تغییر چهره شود، باید مدارک هویتیِ جدید به ثبت احوال تحویل بدهند.