اقتصادنیوز: برد پیت در پاسخ به سوالی درباره بازنشستگی با تعجب گفت اصلاً چنین قصدی ندارد. وی با واکنشی تقریباً طنزآمیز گفت: نه … فکر کنم باید روی کلماتم بیشتر کار کنم. …

اقتصادنیوز: برد پیت در پاسخ به سوالی درباره بازنشستگی با تعجب گفت اصلاً چنین قصدی ندارد. وی با واکنشی تقریباً طنزآمیز گفت: نه … فکر کنم باید روی کلماتم بیشتر کار کنم.