رئیسی: آمریکا برای تضعیف اروپا برنامه بلندمدت دارد

رئیسی: آمریکا برای تضعیف اروپا برنامه بلندمدت دارد