آنچه در رابطه با جواد نیک بین جالب و در عین حال عجیب است، موضع گیری‌های همواره متناقضی است که مطرح می‌کند، به گونه‌ای که گا‌ه به ضد خودش تبدیل می‌شود! در همین رابطه برخی تناقضات گفتاری، سیاسی و فکری او آورده می‌شود. نیک بین که حضور انسان‌های غیرمتخصص د…

آنچه در رابطه با جواد نیک بین جالب و در عین حال عجیب است، موضع گیری‌های همواره متناقضی است که مطرح می‌کند، به گونه‌ای که گا‌ه به ضد خودش تبدیل می‌شود! در همین رابطه برخی تناقضات گفتاری، سیاسی و فکری او آورده می‌شود. نیک بین که حضور انسان‌های غیرمتخصص در جایگاه‌های تخصصی را مساوی با حضور در لشکر و عسکر دشمن می‌داند، چرا خودش بدون هیچ تخصصی در یکی از تخصصی‌ترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی عضو بود؟! لابد او بودجه و اقتصاد را غریزی می‌داند و می‌فهمد!