ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با بیان اینکه سیاست بایدن برای مهار این کشور و مقاومت شکست خورد، از جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت سیاسی، دیپلماتیک و معنوی از مقاومت قدردانی کرد و از دیگر کشورهای منطقه خواست که به آن اقتدا کنند….

ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با بیان اینکه سیاست بایدن برای مهار این کشور و مقاومت شکست خورد، از جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت سیاسی، دیپلماتیک و معنوی از مقاومت قدردانی کرد و از دیگر کشورهای منطقه خواست که به آن اقتدا کنند.