محمد مرندی در آخرین اظهارات خود در برجام از یک قدمی توافق سخن گفت.

محمد مرندی در آخرین اظهارات خود در برجام از یک قدمی توافق سخن گفت.