رئیس‌جمهور گفت: تأمین بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی مدارس در اولویت قرار گیرد.

رئیس‌جمهور گفت: تأمین بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی مدارس در اولویت قرار گیرد.