ناهیان می گوید کل ماجرای کرونا یک سوتفاهم بوده است.

ناهیان می گوید کل ماجرای کرونا یک سوتفاهم بوده است.