حجت الاسلام سیداحمد خاتمی ضمن اشاره به روی کار آمدن دولت ارزشی سیزدهم ابراز داشت: نمی خواهند مردم روی آرامش ببینند …

حجت الاسلام سیداحمد خاتمی ضمن اشاره به روی کار آمدن دولت ارزشی سیزدهم ابراز داشت: نمی خواهند مردم روی آرامش ببینند …