سردار فدوی گفت: در فرمول‌های لیبرالی توسعه، موضوع عدالت اصلا مطرح نیست و یکی از عللی که الان گرفتار مشکلات اقتصادی هستیم این است که بجای اینکه دستورات اسلام را اجرا کنیم اقتصاد را با دستورات نظریه‌پردازان لیبرال انجام می دهیم….

سردار فدوی گفت: در فرمول‌های لیبرالی توسعه، موضوع عدالت اصلا مطرح نیست و یکی از عللی که الان گرفتار مشکلات اقتصادی هستیم این است که بجای اینکه دستورات اسلام را اجرا کنیم اقتصاد را با دستورات نظریه‌پردازان لیبرال انجام می دهیم.