گالیاموف با بیان اینکه مردم با این واقعیت روبرو شده‌اند، ادامه داد: احتمال وقوع یک کودتای نظامی در روسیه وجود دارد.

گالیاموف با بیان اینکه مردم با این واقعیت روبرو شده‌اند، ادامه داد: احتمال وقوع یک کودتای نظامی در روسیه وجود دارد.