اقتصادنیوز: رئیسی با اشاره به اینکه حضور ناتو در افغانستان ثمره‌ای جز کشتار و ویرانی نداشت، گفت: لازم است طالبان با تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان به نحوی که همه اقوام و گروه‌ها در آن مشارکت داشته باشند، موجبات ‌آرامش و توسعه در این کشور را فراهم آورن…

اقتصادنیوز: رئیسی با اشاره به اینکه حضور ناتو در افغانستان ثمره‌ای جز کشتار و ویرانی نداشت، گفت: لازم است طالبان با تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان به نحوی که همه اقوام و گروه‌ها در آن مشارکت داشته باشند، موجبات ‌آرامش و توسعه در این کشور را فراهم آورند.