بازیگر لبنانی در پست اینستاگرامی با انتشار فیلمی از منزل محل مسکونیش از انفجار بیروت را شرح داد.

بازیگر لبنانی در پست اینستاگرامی با انتشار فیلمی از منزل محل مسکونیش از انفجار بیروت را شرح داد.