روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه ای به زائرین و کلیه عوامل دست اندرکار اعزام زوار از قبیل کاروانها، موکبها و شرکتهای هواپیمایی اعلام کرد که بدون اخذ و دارا بودن روادید معتبر عراق، اقدام به انجام سفر و یا جابجایی مسافر ننمایند.

روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه ای به زائرین و کلیه عوامل دست اندرکار اعزام زوار از قبیل کاروانها، موکبها و شرکتهای هواپیمایی اعلام کرد که بدون اخذ و دارا بودن روادید معتبر عراق، اقدام به انجام سفر و یا جابجایی مسافر ننمایند.