به علت برودت هوا مدارس مقطع ابتدایی ۱۱ شهرستان استان کرمانشاه و بخش گواور فردا دوشنبه (۴ بهمن) در نوبت صبح تعطیل اعلام شد.

به علت برودت هوا مدارس مقطع ابتدایی ۱۱ شهرستان استان کرمانشاه و بخش گواور فردا دوشنبه (۴ بهمن) در نوبت صبح تعطیل اعلام شد.